Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sohocosmetics.pl

§ 1 – Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy SOHO COSMETICS, dostępny pod adresem internetowym www.sohocosmetics.pl, prowadzony jest przez SoHo cosmetics Anna Kraska-Dziadecka, z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Czarnieckiego 6/12, NIP 8241659963, REGON 383081970.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 – Definicje

1. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – SoHo cosmetics Anna Kraska-Dziadecka, z siedzibą w Legionowie05-120, ul. Czarnieckiego 6/12, NIP 8241659963, REGON 383081970.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sohocosmetics.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 – Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy do wysyłania korespondencji pocztowej: SoHo cosmetics Anna Kraska-Dziadecka, z siedzibą w Legionowie 05-120, ul. Czarnieckiego 6/12
2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@sohocosmetics.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 784092422
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
mbank 30 1140 2004 0000 3702 7871 1229
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00.

§ 4 – Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i kompatybilną przeglądarką internetową,
2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
3. włączona obsługa plików cookies,
4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5 – Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w PLN i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6 –Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko (nazwa), adres, telefon, e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 – Zasady składania Zamówienia

1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Klient składając zamówienie w Sklepie, składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
2. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8 – Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym może skorzystać z następujących metod płatności:
 • płatność elektroniczna (przelew on-line) – płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest Przelewy 24 Bezpieczeństwo płatności online zapewnia PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236- 98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł.
 • płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro. Płatność ta jest realizowana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań. Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon301345068.
2.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
 • Przesyłka kurierska – na terenie Polski i wybranych Państw Europejskich.
 • Wysyłka za granicę poza strefami wymienionymi w pkt 1 ustalana jest indywidualnie ze Sprzedawcą i zależy od możliwości wysyłki. Sprzedawca ma prawo odmówić wysyłki.
 • Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 – Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu, dokonanie płatności za zamówiony Produkt (z wyłączeniem przypadku kiedy Klient wybiera opcję „za pobraniem”) oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „za pobraniem”, zawarcie Umowy Sprzedaży następuję po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3. W trakcie procesu Zamawiania Sprzedawca co najmniej dwukrotnie wysyła informację e-mail do Klienta. Pierwsza informacja generowana jest automatycznie i zawiera informację o otrzymaniu Zamówienia. Druga informacja e-mail zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i jest wysyłana po otrzymaniu zapłaty od Klienta (z wyłączeniem sytuacji, gdy Klient wybrał opcję „za pobraniem”).
4. W przypadku, gdy wykonanie złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwe z powodu braku dostępności Produktu, składników potrzebnych do wyprodukowania Produktu lub przerwie w produkcji, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
5. W przypadku dokonania płatności przez Klienta i nieprzyjęcia Zlecenia do zamówienia przez Sprzedającego pełna wpłacona kwota lub kwota w części niewykonanej jest zwracana na rachunek Klienta bez żadnych dodatkowych opłat w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od wysłania informacji (e maila) informującego o nieprzyjęciu Zlecenia do wykonania.
6. Produkty zamówione w Sklepie są wysyłane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Polski i innych krajów europejskich (po potwierdzeniu takiej możliwości) w terminie do trzech dni roboczych od daty zawarcia Umowy (tj. spełnienia trzech warunków – prawidłowego złożenia zamówienia, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę i wpłacenia należności za zamówiony Produkt przez Klienta, z wyłączeniem przypadku gdy Klient wybiera opcję „za pobraniem”). Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w dniu spełnienia ostatniego z trzech warunków wymaganych do zawarcia Umowy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia przekraczającego trzy dni robocze w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli termin realizacji zamówienia będzie dłuższy od trzech dni roboczych, Klient zostanie o tym poinformowany i ma prawo do anulowania zamówienia i zwrotu zapłaconej kwoty.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony przez Klienta adres dostawy i/lub numer telefonu. W przypadku powtórnej wysyłki na prawidłowy adres Klienta – Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.
9. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane najpóźniej trzeciego dnia roboczego po wysłaniu Produktu.
10. Firma kurierska próbuje dostarczyć Klientowi Produkt dwa razy. Po drugiej, nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Produktów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane.
11. W przypadku zamówień zagranicę realizacja przesyłek następuje poprzez kuriera o ile Klient i Sprzedawca nie uzgodnią innej formy dostawy. Dostawa zagranicę wymaga potwierdzenia takiej możliwości przez Sprzedawcę.
12. Sprzedawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu, rachunku lub faktury VAT. Faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z Produktem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

§ 10 – Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 11 - Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Czarnieckiego 6/12, 05-120Legionowo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 12 - Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

1. Sprzedawca zwraca uwagę, że w przypadku niektórych produktów (zwłaszcza kremów), zgodnie z tym co wskazano poniżej, ze względu na krótki termin przydatności do użycia lub otwarcie ich po dostarczeniu - w przypadku produktów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, zwrócenie ich (tj. odstąpienie od umowy) może być niemożliwe.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – w tym m.in. kremy, balsamy, sera, peelingi, masełka sprzedawane w Sklepie i dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§ 13 – Reklamacja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty wytwarzane przez Sprzedawcę, na zamówienie Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5. Sprzedawca nie odpowiada za wady produktu wynikłe z wadliwego przechowywania Produktu.
6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
7. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia reklamacji drogą pisemną.

§ 14 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 15 –Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16 – Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany zostają ogłoszone w ten sposób, że pełny, uzupełnione tekst Regulaminu zamienia poprzedni tekst Regulaminu na stronie internetowej. Jeśli Klient złożył zamówienie przed datą publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej, w stosunku do tego Klienta obowiązują zasady Regulaminu sprzed dokonania zmian.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione.